Reference

Zkušenosti odborníků našeho projektového týmu

Rekonstrukce místní komunikace "Na Kopci" a "Na Obci"

Zákazník:Obec Svojetice
Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace "Na Kopci" a "Na Obci"
Obsah projektu: Projekt řeší havarijní stav vybraných místních komunikací (ul. Na Kopci a ul. Na Obci) v obci Svojetice. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění dopravní obslužnosti obce, ke zvýšení bezpečnosti provozu, ke zlepšení předpokladů pro rozvoj podnikatelských aktivit, ke snížení negativních dopadů na životní prostředí a ke zlepšení dostupnosti dotčených lokalit pro rychlý zásah složek IZS.
Celkové náklady: 16 193 100,00 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti
Termín realizace: 12/2012


Zahradní hřiště

Zákazník:Městys Cerhenice
Název projektu: Zahradní hřiště
Obsah projektu: Realizací projektu dojde k přeměně rekultivovaných ploch ležících na spojnici městyse Cerhenice s Cerhýnkami na Zahradní hřiště pro děti v přírodním stylu. Hlavním cílem projektu je vybudovat zázemí pro MŠ Cerhenice, které vhodně podpoří praktické environmentální vzdělání, výchovu a osvětu dětí.
Celkové náklady: 4 795 140,00 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti
Termín realizace: 01/2013


Rekonstrukce místních komunikací městyse Cerhenice

Zákazník:Městys Cerhenice
Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací městyse Cerhenice
Obsah projektu: Projekt řeší havarijní stav vybraných místních komunikací v městysi Cerhenice. Realizací projektu dojde k rekonstrukci místních komunikací, ke zkvalitnění dopravní situace v městysi, ke zlepšení jeho dopravní obslužnosti, ke zvýšení bezpečnosti, k vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit a k zefektivnění záchranných zásahů a zkrácení doby dojezdu složek IZS.
Celkové náklady: 11 752 620,03 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti
Termín realizace: 11/2012 - 6/2013


Zručský zámek ožívá – II. etapa

Zákazník:Město Zruč nad Sázavou
Název projektu: Zručský zámek ožívá – II. etapa
Obsah projektu: Projektem bylo rekonstruováno podkroví zámku ve Zruči nad Sázavou, kde byla instalována stálá expozice panenek a rovněž se zde vybudovali prostory pro pořádání kulturních společenských akcí. Dále byl projektem rekonstruován a rozšířen prohlídkový okruh ve 2. patře o další reprezentativní prostory – Maurská hala, zrcadlový sál, kulečníkový pokoj a dalších 5 pokojů se spojovací chodbou. V neposlední řadě byla v rámci projektu provedena rekonstrukce přístupových komunikací a vybudováno parkoviště s ohledem na zdravotně postižené občany.
Celkové náklady: 91 mil. Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 01/2008 – 06/2010


Rekonstrukce bývalé střední integrované školy na spolkový dům

Zákazník:Město Zruč nad Sázavou
Název projektu: Rekonstrukce bývalé střední integrované školy na spolkový dům
Obsah projektu: Obsahem projektu byla rekonstrukce bývalé integrované střední školy, do které byla přemístěna městská knihovna a kde bylo vytvořeno odpovídající zázemí pro místní spolky, které se zabývají jak sportovními činnostmi, tak sdružováním seniorů, zdravotně postižených občanů či matek s dětmi.
Celkové náklady: 26,9 mil. Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 04/2009 – 06/2012


Základní škola v Benátkách nad Jizerou

Zákazník:Město Benátky nad Jizerou
Název projektu: Základní škola v Benátkách nad Jizerou
Obsah projektu: Obsahem projektu byla modernizace výuky a rozšíření kapacity základní školy vybudováním nových učeben v půdním prostoru školy.
Celkové náklady: 21,3 mil. Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 09/2008 – 04/2011


Modernizace místních komunikací ve městě Zásmuky

Zákazník:Město Zásmuky
Název projektu: Modernizace místních komunikací ve městě Zásmuky
Obsah projektu: Projekt řeší nevyhovující technický stav místní komunikace v oblasti Komenského náměstí. Realizací projektu dojde k modernizaci a rekonstrukci místní komunikace s důrazem na zvýšení kvality silničního provozu.
Celkové náklady: 11,4 mil. Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 09/2012 – 03/2013


Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení

Zákazník:Obec Dolní Hbity
Název projektu: Přestavba kulturního domu v Dolních Hbitech na víceúčelové zařízení
Obsah projektu: Projekt řeší rekonstrukci stávajícího sálu kulturního domu a napojení nové přístavby. Realizací projektu se dosáhne lepší občanské vybavenosti, zvýší se dostupnost služeb spojených se sportem, spolkovou činností nebo kulturními akcemi, zkulturní se prostředí obce.
Celkové náklady: 11,8 mil. Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 03/2012 – 08/2013


Modernizace místních komunikací ve městě Dolní Bousov

Zákazník:Město Dolní Bousov
Název projektu: Modernizace místních komunikací ve městě Dolní Bousov
Obsah projektu: Předmětem projektu byla modernizace komunikací v lokalitě K Piváku a Kolonie. Realizací projektu došlo ke zlepšení přístupu pro podnikatele, zaměstnance, dodavatele, zákazníky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Zároveň se omezila zátěže na životní prostředí.
Celkové náklady: 7 497 838,60 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 09/2013 – 04/2014


Rekonstrukce místních komunikací v obci Veltruby

Zákazník:Obec Veltruby
Název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci Veltruby
Obsah projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce místních komunikací (ul. Za Jezerem a ul. Hradišťská) v obci Veltruby. Realizace projektu vyřešila havarijní stav komunikací v obci a má pozitivní důsledky na podporu podnikání v lokalitě, zvýšení bezpečnosti a usnadnění přístupu k objektům občanské vybavenosti.
Celkové náklady: 11 403 964,25 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 09/2013 – 04/2014


Obnova zeleně a veřejného prostranství

Zákazník:Obec Semice
Název projektu: Obnova zeleně a veřejného prostranství
Obsah projektu: Cílem projektu bylo v obci Semice vytvořit prostory přírodního charakteru a napravit neuspokojivý stav ploch veřejné zeleně v obci. Zeleň v obci byla rehabilitována tak, aby podtrhovala a dotvářela ráz polabské vesnice. Hlavním cílem projektu byla obnova blízké zeleně uvnitř intravilánu obce Semice s rekreační, krajinotvornou a reprezentativní funkcí pro občany, čímž došlo k zatraktivnění obce.
Celkové náklady: 451 530,74 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 451 530,74 Kč


Generální rekonstrukce místní komunikace Dobřichov

Zákazník:Obec Dobřichov
Název projektu: Generální rekonstrukce místní komunikace Dobřichov
Obsah projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce místní komunikace v obci Dobřichov. Realizace projektu přispěla ke zlepšení přístupu pro podnikatele, zaměstnance, dodavatele a zákazníky. Zároveň se zvýšila bezpečnost silničního provozu a došlo k usnadnění průjezdu vozidlům složek IZS. Generální rekonstrukcí se omezila zátěž životního prostředí v obci.
Celkové náklady: 6 642 687,86 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 11/2013 – 05/2014


Obnova zámeckého parku v Křinci

Zákazník:Městys Křinec
Název projektu: Obnova zámeckého parku v Křinci
Obsah projektu: Předmětem projektu byla obnova historického zámeckého parku v městysi Křinec. Projekt primárně řešil neuspokojivý stav parku, tj. náhradu starých stromů mladší výsadbou, včetně doplnění zahradních prvků. Cílem projektu bylo též přispět k revitalizaci pozemků bývalého zámeckého parku za účelem obnovy rekreační, krajinotvorné a reprezentativní funkce pro občany.
Celkové náklady: 3 360 698 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 01/2014 – 06/2014


Naučná stezka Dobřichov

Zákazník:Obec Dobřichov
Název projektu: Naučná stezka Dobřichov
Obsah projektu: Předmětem projektu byla revitalizace nemovité kulturní památky za účelem propagace evropsky významné lokality a vzbuzení zájmu širší veřejnosti o cestovní ruch v této destinaci. Naučná stezka Dobřichov provádí návštěvníka osmi zastaveními na celkové délce trasy 1,120 km.
Celkové náklady: 2 912 068 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 04/2014 – 07/2014


Stavební úpravy a přístavba MŠ v Bělé pod Bezdězem

Zákazník:Město Bělá pod Bezdězem
Název projektu: Stavební úpravy a přístavba MŠ v Bělé pod Bezdězem
Obsah projektu: Realizací projektu došlo ke zvýšení kapacity mateřské školy a byly zavedeny nové vzdělávací metody. Byla postavena nová budova navazující na stávající mateřskou školu a v ní vytvořeny nové vzdělávací prostory.
Celkové náklady: 7 714 339 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 03/2014 – 08/2014


Rozšíření kapacity MŠ Pohádka

Zákazník:Město Kutná Hora
Název projektu: Rozšíření kapacity MŠ Pohádka
Obsah projektu: V rámci projektu byla otevřena nová třída mateřské školy s kapacitou 16 dětí. Výstupem projektu byla nová třída o velikosti 176m2.
Celkové náklady: 4 997 069 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 04/2014 – 08/2014


Transformace nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio odborné výuky

Zákazník:Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady
Název projektu: Transformace nevyužívaného prostoru SOU Poděbrady na vzdělávací studio odborné výuky
Obsah projektu: V rámci projektu bylo vybudováno vzdělávací studio pro praktickou výuku. Studio bylo zbudováno ve stávajícím nevyužitém podkroví budovy Střediska praktického vyučování Labenka. Umístění vzdělávacího studia rozšířilo nabídku vzdělávacích aktivit školy pro žáky, absolventy jiných škol, ale i dospělé.
Celkové náklady: 9 291 193 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 12/2013 – 11/2014


Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce

Zákazník:Obec Tatce
Název projektu: Generální rekonstrukce místní komunikace Tatce
Obsah projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce místní komunikace (ul. Ke Hřišti) v obci Tatce. Realizace projektu vyřešila havarijní stav komunikace v obci a má pozitivní důsledky na podporu podnikání v lokalitě, zvýšení bezpečnosti a usnadnění přístupu k objektům občanské vybavenosti.
Celkové náklady: 4 142 915 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 04/2014 – 08/2014


Zvýšení kapacity MŠ Uhlířské Janovice

Zákazník:Město Uhlířské Janovice
Název projektu: Zvýšení kapacity MŠ Uhlířské Janovice
Obsah projektu: V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci prostor na třídu mateřské školy, čímž došlo k rozšíření stávající kapacity Mateřské školy Uhlířské Janovice.
Celkové náklady: 4 047 035 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 05/2014 – 08/2014


Rekonstrukce Mateřské školy Velim

Zákazník:Obec Velim
Název projektu: Rekonstrukce Mateřské školy Velim
Obsah projektu: Hlavním cílem projektu bylo zajistit kvalitní prostory pro výuku v mateřské škole a zároveň umožnit výuku dětí pomocí nových interaktivních metod. V rámci projektu tak došlo ke zvýšením kvality poskytovaného předškolního vzdělávání a k rozšíření nabízených doprovodných služeb stávající mateřské školy ve Velimi pomocí rekonstrukce současné budovy mateřské školy.
Celkové náklady: 27 529 572 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
Termín realizace: 01/2013 - 08/2014


Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší I. etapa

Zákazník:Město Lysá nad Labem
Název projektu: Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší I. etapa
Obsah projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce místních komunikací Na Staré vsi a Dolejší v jižní části města Lysé nad Labem. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu místních komunikací a zlepšit bezpečnost provozu na těchto komunikacích.
Celkové náklady: 7 410 574,57 Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 05/2014 - 09/2014


Podpora technických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav

Zákazník:ZŠ Dr. E. Beneše Mladá Boleslav
Název projektu: Podpora technických dovedností a rozvoj tělesné zdatnosti žáků ZŠ v regionu Mladá Boleslav
Obsah projektu: V rámci tohoto projektu byl připraven nový výukový program pro předmět "technické práce", který zahrnoval nový systém výuky tohoto odborného předmětu pomocí nových moderních technik a další aktivity, které zlepšili kvalitu výuky.
Celkové náklady: 2 240 338,72 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 05/2013 - 10/2014


Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice

Zákazník:Městys Cerhenice
Název projektu: Rekonstrukce sportovního areálu Cerhenice
Obsah projektu: Realizací projektu došlo k rekonstrukci fotbalového hřiště a vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem, určeného především pro tenis, volejbal, házenou, nohejbal, apod. Byly vytvořeny nové komunikace pro pěší a tribuna pro diváky. Celý areál byl nově oplocen.
Celkové náklady: 8 900 000,- Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 05/2012 - 01/2013


Zahrada v přírodním stylu při MŠ Tatce

Zákazník:Obec Tatce
Název projektu: Zahrada v přírodním stylu při MŠ Tatce
Obsah projektu: Díky projektu došlo k vytvoření funkčního prostředí zahrady, které bude v souladu s publikací Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit pro děti z mateřské školy Tatce podnětné prostředí, ve kterém se budou moci volně pohybovat, kde budou mít dostatek prostoru pro volnou hru a kde jim bude umožněno plně rozvíjet svou sociální inteligenci a vlastní potenciál.
Celkové náklady: 1 534 119 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 04/2014 - 08/2014


Informační centrum s expozicí na zámku Bělá pod Bezdězem

Zákazník:Město Bělá pod Bezdězem
Název projektu: Informační centrum s expozicí na zámku Bělá pod Bezdězem
Obsah projektu: Cílem projektu je rozšířit a zřídit další prvky jednotného informačního systému ve městě Bělé pod Bezdězem formou zpřístupnění areálu místního zámku. Jedná se o rozšíření značení a zpřístupnění k největší dominantě města, která vzhledem k dosavadnímu využití byla v rámci rozvoje velmi opomíjena. Pomocí projektu bude na zámku Bělá pod Bezdězem vybudováno moderní informační centrum s expozicí, které vznikne rekonstrukcí dvou pater v hlavní budově zámku.
Celkové náklady: 11 399 791 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti, projektové řízení, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
Termín realizace: 07/2013 - 10/2014


Školka v zahradě, O.s. Prostor

Zákazník:Občanské sdružení Prostor
Název projektu: Školka v zahradě, O.s. Prostor
Obsah projektu: Předmětem projektu je vybudování lesní mateřské školy v Kutné Hoře, a tím kompenzace nedostatečné kapacity školek ve městě a také nabídka plnohodnotné alternativy předškolního vzdělávání pro děti od 3 do 6 let (resp. 7 let). Hlavním cílem projektu je vybudovat dostatečné funkční zázemí v zahradě pro fungování lesní mateřské školy.
Celkové náklady: 1 830 472 Kč
Předmět zakázky: Zpracování projektové žádosti
Termín realizace: 02/2013


Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích

Zákazník:Městská nemocnice v Litoměřicích
Název projektu: Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích
Obsah projektu: Předmětem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích. Realizací projektu bude zajištěno kvalitní a odpovídající technické zázemí. Dojde k udržení a zvýšení standardní vybavenosti Iktového centra a tím ke zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče.
Celkové náklady: 24 975 000,- Kč
Předmět zakázky: Předmětem projektu je modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích. Realizací projektu bude zajištěno kvalitní a odpovídající technické zázemí. Dojde k udržení a zvýšení standardní vybavenosti Iktového centra a tím ke zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče.
Termín realizace: 12/2012


Kasárna Kolín – Komunitní centrum sociálních služeb

Zákazník:Občanské sdružení Prostor
Název projektu: Kasárna Kolín – Komunitní centrum sociálních služeb
Obsah projektu: Projektem došlo k rekonstrukci areálu bývalých kasáren splňujícího všechny znaky brownfields do podoby komunitního centra sociálních služeb pro uživatele služeb O. s. Prostor a další neziskové organizace (Občanská poradna Nymburk, O. s. Povídej). Vznikla samostatná budova NZDM a budova ostatních soc. služeb (aby byly odděleny odlišné cílové skupiny). Uvnitř areálu vzniklo hřiště, které je využívané i pro kulturní a společenské akce klientů. Dvě nové služby byly určeny pro v té době nepokryté cílové skupiny v Kolíně - Osoby v krizi (Osoby ohrožené sociálním vyloučením) a Děti, mládež a mladí dospělí - specifická část neorganizovaná mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy. V rámci projektu bylo dále vytvořeno informační centrum sociálních služeb pro cílové skupiny uživatelů soc. služeb i širokou veřejnost. Financování projektu bylo úspěšně dokončeno v roce 2011. Vznikl komplex komunitního centra poskytující zázemí mnoha služeb žadatele i partnerů.
Celkové náklady: 37,5 mil. Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti
administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 09/2008 – 01/2011


Zlepšování sociálního klimatu na základních školách v regionech Kolín a Kutná Hora formou prevence sociálně patologických jevů

Zákazník:Občanské sdružení Prostor
Název projektu: Zlepšování sociálního klimatu na základních školách v regionech Kolín a Kutná Hora formou prevence sociálně patologických jevů
Obsah projektu: Projekt je potřebný realizovat z důvodu stále se zvyšujícího výskytu sociálně patologických jevů a zhoršování sociálního klimatu na ZŠ. Tato tendence je prokázána poptávkou ZŠ po preventivních opatřeních, které by pomohly této situaci předcházet. Cílem projektu je zlepšovat sociální klima a to ne jen vztahy mezi žáky samotnými, ale i ve vztahu žák-učitel. Cílem je celkově pozitivně ovlivnit systém vztahů a interakcí mezi jednotlivci a skupinami. Projekt je tedy určen především pro žáky vyššího stupně vybraných základních škol a jejich třídní učitele. K výše uvedeným cílům dospějeme vytvářením a upevňováním morálních hodnot žáků, rozvojem dovedností, které vedou k odmítání xenofobie, rasismu, agresivity, porušování zákona a dalších neg. jevů. V projektu budou vytvořeny výukové a metodické materiály a učitelé se naučí samostatně pracovat s výukovými bloky prevence. Projekt bude realizován pracovníky O.s. Prostor ve spolupráci s učiteli.
Celkové náklady: 5,2 mil. Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 02/2010 – 05/2012


Rozvoj a podpora inkluzívního prostředí ve školách pro žáky se SVP, žáky nadané a mimořádně nadané

Zákazník:Občanské sdružení Prostor
Název projektu: Rozvoj a podpora inkluzívního prostředí ve školách pro žáky se SVP, žáky nadané a mimořádně nadané
Obsah projektu: Projekt je zaměřen na prevenci a případně řešení již vzniklé ostrakizace (vyloučení z kolektivu) žáků se SVP a integraci těchto žáků do běžných tříd. Projekt je zaměřen na žáky na 2. stupni ZŠ. Širším cílem projektu je realizace metod a nástrojů, které povedou k respektování a pozitivnímu přijetí odlišností celým kolektivem. Na 2. stupni vybraných škol budou prováděny výukové bloky podpory inkluzívního prostředí a vzdělávání. V návaznosti na bloky budou realizovány jednorázové bloky a adaptační kurzy pro nejvíce "problémové" kolektivy. Jednorázové bloky budou určeny i kolektivům nezařazeným do dlouhodobého programu. Pedagogové budou zapojeni formou náslechů na blocích a účastí na kazuistických seminářích a budou po dokončení projektu schopni pružně reagovat na potřeby kolektivu. Projekt projde evaluací v podobě odborné konference (workshopu). Všechny aktivity odborný tým vyhodnotí a poznatky zapracuje do metodiky určené pro pedagogy.
Celkové náklady: 5,1 mil. Kč
Předmět zakázky: zpracování projektové žádosti administrace projektu, projektové a finanční řízení
Termín realizace: 06/2012 – 03/2014