pic2.png, 120kB

Naše služby

Poskytujeme poradenské služby s vysokou přidanou hodnotou. v našem případě nejvyšší kvalita nemusí nutně znamenat nejvyšší cenu. Všechny úvodní konzultace provádíme pro klienta zdarma. Věnujeme velkou pozornost přesnému pochopení potřeb klienta, na jejichž základě jsme schopni nabídnout komplexní portfolio služeb. Disponujeme zkušeným týmem odborníků, který je schopen zajistit poradenské služby od formulace projektového záměru, přes jeho kvalitativní vyjádření v projektové žádosti, až po zajištění řízení projektu. Naši specialisté mají znalosti ověřené celou řadou certifikací, které dlouhodobě zhodnocují na zajímavých a náročných projektech.

Grantové a dotační poradenství

Vyjdeme Vám vstříc při reálném posouzení projektového záměru už ve fázi počáteční idey. Reálně zhodnotíme přijatelnost a možnosti financování záměru z příslušné dotace EU či z národních dotací. Ačkoliv je škála dotací velmi široká, bohužel nelze dotace z EU využít na všechny záměry. Jako jedna z mála poradenských společností Vás upozorníme již v počátku, zda Váš záměr má či nemá šanci při získání dotace z EU nebo národních zdrojů. Nenecháme Vás investovat Váš čas a peníze do projektu, který má žádnou nebo jen malou šanci na úspěch.

Naše kroky při dotačním a grantovém poradenství

 • prokonzultujeme s Vámi projektový záměr s cílem nalézt nejvhodnější dotační program
 • provedeme analýzu a stanovíme reálné časové, věcné, finanční hodnoty a parametry projektu
 • zpracujeme projektovou žádost
 • zpracujeme povinné přílohy
 • vypracujeme elektronický formulář BENEFIT
 • navrhneme vhodné partnery projektu a zpracujeme partnerské smlouvy
 • zpracujeme finanční a socio-ekonomické analýzy projektu
 • zpracujeme rozpočet projektu v souladu s pravidly způsobilých výdajů
 • projednáme Váš projekt se zprostředkujícími subjekty implementační struktury
 • projekt zkompletujeme a zajistíme splnění formálních kritérií jeho přijatelnosti
 • doručíme projekt k registraci na řídicím orgánu či zprostředkujícím subjektu

Projektové a procesní řízení

Kvalitní projektové a procesní řízení při realizaci projektu financovaného ze strukturálních fondů EU nebo státních zdrojů je naprosto klíčové pro udržení a efektivní využití získané dotace. Spoluprací s námi zvýšíte efektivitu, snížíte náklady na administraci a zejména minimalizujete riziko chyb či nepřesností v projektu a z nich vyplývajících možných sankcí.

Naše kroky při projektovém a procesním řízení

 • budeme řídit Váš projekt po jeho schválení k dotační podpoře
 • seznámíme Vás s podmínkami podpory a budeme dohlížet na jejich dodržování
 • pomůžeme Vám sestavit projektový tým a nastavíme pravidla kompetentnosti tohoto teamu
 • vypracujeme a podáme monitorovací, etapové a závěrečné zprávy včetně žádostí o platbu a povinných příloh
 • povedeme podrobné evidence výstupů, účetních dokladů a fotodokumentace aktivit v návaznosti na požadavky kontrolních orgánů
 • provedeme finanční kontrolu
 • vypracujeme smluvní podmínky s dodavateli
 • kontrolujeme dodržování harmonogramu projektu a jednání o případných změnách se zprostředkujícím subjektem
 • zajistíme dohled nad plněním monitorovacích ukazatelů
 • zajistíme plnění pravidel publicity
 • připravíme projekt na kontroly, účastníme se kontrol, jednáme s kontrolními orgány
 • vytvoříme návrh plánu udržitelnosti projektu
 • vypracujeme a podáme zprávy o udržitelnosti projektu

Veřejné zakázky a soutěže

v převážné většině projektů financovaných z fondů EU je potřebné zrealizovat zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, zboží nebo služeb, a to buď na základě podmínek poskytovatele dotace, nebo v režimu zákona.

Naše kroky při přípravě a zpracování zadávacího řízení

 • zajistíme kompletní servis výběrového řízení při splnění podmínek zákona č.137/2006 Sb.
 • zpracujeme veškeré podklady k zadávacímu řízení a vyhotovíme potřebnou dokumentaci
 • připravíme návrh oznámení výběrového řízení
 • zajistíme zveřejnění výběrového řízení v příslušném veřejném informačním systému (ISVz a Úředním věstníku EU)
 • zpracujeme zadávací dokumentaci
 • organizačně a administrativně zajistíme jednání hodnotící komise
 • připravíme zprávy z jednání hodnotících komisí
 • připravíme písemnou komunikaci s úspěšnými i neúspěšnými uchazeči o veřejnou zakázku
 • zkontrolujeme průběh veřejné zakázky z hlediska požadavků příslušného programu EU
 • poskytneme odborné konzultace pro zajištění plynulého a bezkolizního průběhu
 • nabízíme kompletaci a kontrolu již uskutečněných výběrových řízení – zda byly naplněny a řádně doloženy zákonné podmínky či podmínky dotačního programu

Audity, analýzy a studie

Nabízíme Vám zpracování

 • Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
 • Cost-benefit analýzy (CBA)
 • SWOT analýzy
 • Analýzy trhu a odhady poptávky
 • Marketingové strategie a marketingový mix
 • Finančních plánů
 • Časových harmonogramů
 • Analýz a řízení rizik
 • Auditů zadávání veřejných zakázek
 • Interního auditu